Čištění tukových lapolů - Teplice

Lapače tuků musí být pravidelně udržovány, vyprazdňovány a čištěny a to v souladu s platnými předpisy např. pro likvidaci odpadů. Provádíme kompletní servis – pravidelné čištění a vývoz tukových lapolů s garancí vyhovujících limitů pro vypouštění odpadních vod z lapolu.

Nezanedbávejte pravidelný servis a čištění tukových lapolů

Lapač tuků, zabraňuje úniku tuků a olejů z kuchyňského provozu do kanalizace. Pokud by se tuky dostaly do kanalizace, dříve či později by došlo k její neprůchodnosti a ucpání. Pravidelný servis tukového lapolu je nezbytný pro funkčnost kanalizace.

Servis tukových lapolů spočívá zejména v provedení:

  • kompletního vyčištění zařízení od sediment
  • kontrole správnosti chodu
  • je-li identifikována závada - oprava zařízení

Jak čištění tukového lapolu probíhá?

Naši technici přijedou se speciálním vozem, pomocí kterého celý obsah odsají. Poté za pomoci tlakové vody očistí stěny. Pro maximální průchodnost kanalizačního potrubí pročistí tlakovou vodou také nátok a odtok odlučovače tuků. V rámci servisu celý lapol prohlédnou po technické stránce a vyhodnotí jeho stav.

Čištění tukových lapolů a jímek se doporučuje provádět 4 x ročně.

Pravidelným čištěním zařízení předejdete možným postihům za překročení stanovených limitů pro vypouštění odpadních vod.